1458days since
Project Due Date

Join Our Discussion

Template tips

תהליכים פיננסיים ואוטומציה

IPPON, ה"סוכן החכם", משלב נתונים ממערכות שונות ומבצע, אוטומטית תהליכים פיננסיים, כולל רכש של מוצרים פיננסיים ושירותים בנקאיים. דוגמאות : 1.  IPPON בודק אוטומטית את העמלות ודמי הניהול שהלקוח משלם, תוך השוואה ללקוחות אחרים בעלי הקף פעילות דומה וביצוע מכרזים אוטומטיים מול הספקים (בנקים, פנסיה, גמל, קרנות השתלמות).


 2.  IPPON בודק אוטומטית את תנועות הבנקים. ( בחברות : מפעיל, אוטומטית, את התאמת הבנקים ב  ERP ומטפל לבדו בתנועות הלא מתואמות.) כאשר הוא מזהה עמלה הוא בודק אותה מול ההסכם עם הבנק ומתריע על חריגות ועל הסכמים שתוקפם עומד לפוג.


3   IPPON  בודק מידי יום את מצבת ההלוואות והאשראי של הלקוח, מנתח אלטרנטיבות על בסיס תזרים המזומנים וציטוטים יומיים אוטומטיים מהבנקים השונים, מנהל, אוטומטית, מכרזים מול הבנקים ומפיק המלצות פרקטיות . דוגמאות: א. המלצה על פרעון מוקדם (עם או בלי קנס) ופתיחת הלוואה חדשה בריבית נמוכה יותר. ב. המלצה על סגירת יתרת חובה בעו"ש (אוברדראפט) כנגד הלוואה.

IPPON  מתכנן ובונה הלוואות, תוך ניצול מכשירים פיננסיים מתקדמים, המקטינים משמעותית את עלויות המימון של הלקוח. למשל ,הלוואות בריבית  MID ( מחצית הפער בין הריבית שהבנק משלם והריבית שהוא מציע ללקוחות מועדפים).

בחברות   IPPON  מפעיל אוטומטית את תזרים המזומנים החזוי של העסק לפי רמות וודאות שונות, כולל:   שליפה אוטומטית של תקבולים ותשלומים חזויים מתוך ה- ERP  וכן נתוני הלוואות, פיקדונות, מכשירים פיננסיים ויתרות חשבונות בנקים; סיווג לפי חתכי מידע וממדים שונים: חברות, חשבונות בנקים, מטבעות, שערי מטבע ( חזויים ובפועל) , ורסיות , קודי תזרים, סוגי מכשירים פיננסיים, ערכים מקוריים, ערכים לאחר סימולציה והפרש; סימולציות תזרימיות לגבי ערכים אפשריים עתידים של משתני שוק (כגון: שערי מט"ח) ; ניתוחי רגישות של עסקות מימוניות חדשות/קיימות; ניתוח אירועים תזרימים; סימולציה על הזזת תאריכי פירעון ושינויי סכומים; רווחים /הפסדים צפויים כתוצאה מהפרשי שער; מצבת נכסים והתחייבויות צפויה לסוף חודש לפי מטבע מקור.


4. IPPON מזהה,  אוטומטית, עודפי מזומנים של הלקוח (בחברה: זיהוי אוטומטי של עודפים תזרימים ומאזניים) מתכנן ומבצע פיקדונות (ללא סיכון) או השקעות ברמת סיכון נמוכה. דוגמאות : א. ניהול אוטומטי של מכרזי פיקדונות מול הבנקים והבורסה , קליטה אוטומטית של ציטוטים מהבנקים השונים, תכנון פיקדון המבוסס על מכשירים בורסאיים ,תוך שימוש באלגו טרידיינג ובחירה באלטרנטיבה המתאימה ביותר (פיקדון עם הריבית הגבוהה ביותר).  ב. IPPON מהווה את האלטרנטיבה היחידה בישראל ליצירת MATCHING אוטומטי בין לווים ומלווים המתבססים על מוצרים בורסאיים (אגחים,  אופציות,  מקמים). ג. בניית פיקדונות מובנים, תוך ניצול מכשירים פיננסיים מתקדמים, המגדילים משמעותית את התשואה ,לעומת אלטרנטיבות אחרות שמציע הבנק.


5. IPPON מנתח אוטומטית את התשואות באפיקי ההשקעה השונים של הלקוח ומבצע בנצמרק מול תשואות אלטרנטיביות במכשירים פיננסים אחרים ותשואות של בתי השקעה שונים.

הבנצמרקים ש IPPON מבצע אוטומטית (עמלות בנקים, הלוואות, ריבית אוברדרפט, פיקדונות, השקעות ,פנסיה, גמל, השתלמות ) מספקים ידע חשוב ללקוח במגעיו מול הבנקים ובתי השקעות. הבנצמרקים והתהליכים האוטומטיים מקטינים את הוצאות המימון ומגדילים את ההכנסות המימוניות.  


6. IPPON מנהל אוטומטית מכרזי מט"ח (רכישה, מכירה) מול הבנקים בזמן אמת.  קליטה אוטומטית של ציטוטים מהבנקים השונים  ובחירה באלטרנטיבה המתאימה ביותר .    

7IPPON מאפשר בניית מודל לבחינה אוטומטית ומעמיקה של מצבת הנכסים הפיננסים הנזילים שברשות הלקוח ומציע מבנה תיק חיסכון אופטימאלי ומאוזן. IPPON מנתח את היעילות בה מושקעים הנכסים, לעומת רמת הסיכון שלהם ואת יעילות מכשירי ההשקעה והחיסכון בהם הלקוח משתמש (פיקדונות, תכניות חיסכון, ניירות ערך, קרנות נאמנות, אופציות, קופות גמל, קרנות השתלמות, חשבונות בחו"ל ועוד) לעומת מכשירים אלטרנטיביים.

 

8. IPPON משגר אוטומטית הודעות (VOICESMS, מייל) על ביצוע פעולות חשובות (בבנק, בבורסה) והתראות פרו-אקטיביות לגבי הפעילויות הפיננסיות של הלקוח (חברה), לרבות רמות חשיפה, זיהוי סיכונים והמלצות לטיפול כולל בניהול סיכונים פרקטי, על בסיס התמונה העסקית והפיננסית הנובעת מתוך נתוני הלקוח ,המערכות הארגוניות, תחזיות ומשתנים מקרו- כלכליים, הנשלפים מה- WEB


Comments
Anonymous
Comment
Cancel
You do not have permission to add comments.